Pieter Kooij Music Competition 2020 Pieter Kooij Musikkompetisie

Na onder rol vir Afrikaans

ATTENTION PRINCIPALS AND MUSIC TEACHERS

PIETER KOOIJ MUSIC COMPETITION 2020

It is once again Jan van Riebeeck High School’s privilege to host the Pieter Kooij Music Competition. The school has identified the need for a competition for talented music pupils in the City Bowl and Southern Suburbs although it is open to all schools.  This year we are proudly hosting the competition for the 12th successive year!

Pieter Kooij, well-known former music teacher of the school and a respected music personality, passed away in 2018, but through his generous donation we are thrilled to keep the competition running for years to come. The Pieter Kooij Trust will grant the prize money of R6 000 for the winner and R4 000 for the runner-up. Category prizes will also include: Best Baroque Performance, Best Romantic Performance, Best String Player, Best Pianist and Best Woodwind/Brass Instrumentalist, each to the value of R750.

Even though we are excited to still be presenting this competition, the outbreak of the Covid-19 pandemic and the safety regulations set out by the government, has made it severely difficult for the performing arts to continue as per normal. We have therefore decided to continue with the competition, but it will be done on a virtual platform.

Each participant will submit an uninterrupted video recording of their performance. Therefore, there should be no pauses, stops or editing of any kind between pieces and/or movements. The video recordings need not be of a professional standard, but clarity of sound will be to the participants’ advantage. The participant and/or accompanist should also be entirely visible. Recordings showing only the participant’s hands and/or instrument, will not be accepted.

After the closing date for applications, Friday 31 July 2020, the participants will receive a link to a folder on Google Drive. They will then be given the opportunity to each create their own personal folder within the drive folder, to upload their video recording and sheet music. The participant should please indicate their name and surname on the file to be clearly identified. These uploads should be done by Friday, 21 August 2020.

Although the competition is taking place online, it will still take place in the format of two rounds. After the participants have uploaded their recordings and sheet music by Friday 21 August 2020, the Google Drive folder will be shared with the adjudicators. They will then adjudicate all the participant’s performances and nominate the top participants as finalists. The finalists will then be contacted by Wednesday 26 August 2020, to confirm their participation in the second round.

Participants will then have to submit a new video recording of their performance by Saturday 29 August 2020, but the pieces will remain the same. If the lockdown regulations allow it, we will try and record each participant in the concert room of the beautiful Welgemeend Function Venue on that day with different time slots for each participant, to comply with social distance regulations.

These recordings, whether it is pre-recorded by the participant or at the Welgemeend, will be streamed on an online platform on Saturday 5 September 2020 at 19:30, where members of the public will be able to buy tickets to view the concert from the comfort of their home. More information in this regard will follow very soon after the applications have closed. The recordings of the finalists will then be once again adjudicated by our esteemed panel, to determine the winners. The winners will be contacted on Monday 7 September 2020.

Kindly complete the attached entry form by FRIDAY, 31 JULY 2020, and return to Mr. Geruan Geldenhuys If there any queries or questions, please feel free to get in touch via e-mail to geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.co.za or geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.org

We look forward to your participation.

Pieter Kooij Entry Form 2020

 

VIR AANDAG: SKOOLHOOF EN MUSIEKONDERWYSER

                                                                                            

PIETER KOOIJ MUSIEKKOMPETISIE 2020

 Dit is weereens die Hoërskool Jan van Riebeeck se voorreg om die Pieter Kooij Muiekkompetisie aan te bied. Die skool het die behoefte aan ‘n kompetisie vir talentvolle musiekleerlinge in die Stadskom en die Suidelike voorstede geïdentifiseer, hoewel dit oop is vir alle skole. Vanjaar bied ons die kompetisie vir die 12de  agtereenvolgende jaar aan!

 Pieter Kooij, bekende voormalige musiekonderwyser van die skool en ‘n gerespekteerde musiek persoonlikheid, is in 2018 oorlede, maar deur sy ruim skenking is ons opgewonde om die kompetisie nog vir jare aan die gang te hou. Die Pieter Kooij Trust skenk die prysgeld van R 6 000 vir die wenner en R 4 000 vir die naaswenner. Kategoriepryse sal ook die volgende insluit: Beste Barok Uitvoering, Beste Romantiese Uitvoering, Beste Strykinstrumentalis, Beste Pianis en Beste Hout-/ Koperblaasinstrumentalis, elk ter  waarde van R750.

 Alhoewel ons opgewonde is om hierdie kompetisie steeds aan te bied, het die uitbreek van die Covid-19-pandemie en die veiligheidsregulasies wat deur die regering uiteengesit is dit vir die uitvoerende kunste baie moeilik gemaak om voort te gaan soos normaal. Ons het dus besluit om steeds met die kompetisie voort te gaan, maar dit sal op ‘n virtuele platform gedoen word.

 Elke deelnemer sal ‘n ononderbroke video-opname van hul optrede indien. Daar mag dus geen pouses, stop of redigering tussen stukke en/of bewegings plaasvind nie. Die video-opnames hoef nie van ‘n professionele standaard te wees nie, maar die klank se duidelikheid is tot voordeel van die deelnemers. Die deelnemer en/of begeleier moet ook geheel en al sigbaar wees. Opnames wat slegs die hande en/of instrument van die deelnemer toon, word nie aanvaar nie.

 Na die sluitingsdatum vir aansoeke op Vrydag 31 Julie 2020  sal die deelnemers ‘n skakel na ‘n lêer op Google Drive ontvang. Hulle sal dan die geleentheid gegee word om elkeen hul eie profiel te skep om hul video-opname en bladmusiek te laai. Die deelnemer moet asseblief hul naam en van op die lêer aandui om duidelik geïdentifiseer te word. Die oplaai van opnames en bladmusiek moet teen Vrydag 21 Augustus 2020 gedoen word.

Alhoewel die kompetisie aanlyn plaasvind, sal dit steeds in die formaat van twee rondtes plaasvind. Nadat die deelnemers hul opnames en bladmusiek teen Vrydag 21 Augustus 2020 opgelaai het, word die Google Drive met die drie beoordelaars gedeel. Hulle beoordeel dan al die deelnemers se optredes aanlyn en benoem die top deelnemers as finaliste. Die finaliste sal dan gekontak word teen Woensdag 26 Augustus 2020 , om hul deelname aan die tweede ronde te bevestig. 

 Deelnemers sal dan op Saterdag 29 Augustus 2020 ‘n nuwe video-opname van hul optrede moet indien, maar die stukke sal dieselfde bly. As die inperkingsregulasies dit toelaat, sal ons probeer om elke deelnemer op te neem in die konsertsaal van die pragtige Welgemeend op daardie dag met verskillende tydgleuwe vir elke deelnemer, om te voldoen  aan sosiale distansiëring.

 Hierdie opnames, of dit vooraf deur die deelnemer of by die Welgemeend opgeneem is, sal op Saterdag 5 September 2020 om 19:30 op ‘n aanlyn platform uitgesaai word waar lede van die publiek kaartjies kan koop om die konsert by te woon uit die gemak van hul huis. Meer inligting hieroor sal volg kort nadat die aansoeke gesluit het. Die opnames sal dan weer deur ons gesogde paneel beoordeel word, en die wenners sal teen Maandag 7 September 2020, gekontak word.

 Voltooi die inskrywingsvorm teen VRYDAG 31 JULIE 2020 en besorg terug aan mnr Geruan GeldenhuysAs u enige vrae of versoeke het, maak gerus kontak per e-pos by geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.co.za of geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.org.

 Ons sien uit na u deelname.

Pieter Kooij Inskrywingsvorm 2020 

Geruan Geldenhuys
Hoof: Musiek

KOöRDINEERDER: Pieter Kooij Musiekkompetisie 

 

Kloofstraat 129, Tuine, Kaapstad | Tel: 021 423 6347 | Faks: 021 424 5520

Besoek: www.janvanriebeeck.co.za | www.facebook.com/HSJanvanRiebeeck